مجوز دوبرابری ثبت سفارش واردات خریداران چای داخلی

✅خریداران چای داخلی مجوز دوبرابری ثبت سفارش واردات دریافت می‌کنند

📌مدیرکل دفتر توسعه صادرات و تجارت خارجی گفت: در اجرای حمایت ازتولید داخلی، خریداران چای داخلی مجوز دوبرابری ثبت سفارش واردات دریافت می‌کنند

آخرین اخبار

اخبار مرتبط