مشارکت در تولید

ایکشت بستری را فراهم نموده است تا کشاورزان و تامین کنندگان و تجار کشاورزی محصولات خود را جهت صادرات، خرید، پیش خرید و فروش و تجارت مستقیم ارایه نمایند. همچنین با شناسایی نیاز تولید کنندگان و کشاورزان و حل چالش های کشاورزی، نسبت به تامین مایحتاج کشاورزان از جمله سم و کود و بذر و... و تهیه و به اشتراک گذاری ادوات و نیروی متخصص اقدام مینماید.