خرید تضمینی

یکی از صنایع مولد در اقتصاد کشورها، صنعت کشاورزی است. صنعت کشاورزی با توجه به اینکه نیازهای غذایی مردم جامعه را تامین میکند و همچنین از این نظر که محدودیت های غذایی بر افراد جامعه میتواند به هرج و مرج تبدیل شود، صنعتی استراتزیک محسوب شده و تلاش تمامی دولت ها بر حمایت از کشاورزان بوده است. یکی از مهمترین راهکارهایی که میتوان از کشاورزان حمایت کرده و ریسک فروش محصول را برای آنها به حداقل رساند، خرید تضمینی محصولات است. خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی، سبب خواهد شد که ریسک فروش محصول برای کشاورز به حداقل برسد. به عبارت دیگر خریدار تضمینی محصول کشاورزی، چه دولت باشد و چه بخش خصوصی، میپذیرد که تمامی محصولات تولید شده توسط کشاورز را که از درجه کیفی مطلوبی برخوردار باشند، خریداری کند. بدین ترتیب صرفا ریسک تولید محصول برای کشاورز باقی خواهد ماند. پلتفرم ایکشت به عنوان یکی از استارتاپ هایی که به صورت پیشرو در صنعت کشاورزی فعالیت دارد، میتواند در مورد خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی به شما مشاوره دهد. با کارشناسان ایکشت در ارتباط باشید.